Πολιτική απορρήτου

Προοίμιο
Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγει η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία “GAS GROUP – Κυρίτσης Χρήστος” και το διακριτικό τίτλο “GAS GROUP KIRITSIS” κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου gasgroup-kiritsis.gr. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από το gasgroup-kiritsis.gr προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών του gasgroup-kiritsis.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του gasgroup-kiritsis.gr.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το gasgroup-kiritsis.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης του ισότοπου, των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του ιστότοπου gasgroup-kiritsis.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος και ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη νέα ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση ο ιστότοπος gasgroup-kiritsis.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου gasgroup-kiritsis.gr.

Δεσμοί προς άλλους ιστότοπους (Links to other sites)
Το gasgroup-kiritsis.gr περιλαμβάνει δεσμούς (links) προς άλλους ιστότοπους (websites) οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) στους οποίους ανήκουν. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το gasgroup-kiritsis.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

Διευθύνσεις πρωτοκόλου διαδικτύου (IP Addresses)
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη / χρήστη έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο gasgroup-kiritsis.gr αξιοποιείται από τον ιστότοπο αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Το gasgroup-kiritsis.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών και δε θα τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, εξαιρουμένων των διατάξεων του νόμου που τυχόν θα το υποχρεώσουν να τα μεταβιβάσει προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Το gasgroup-kiritsis.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία τα οποία του αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, και δε θα τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, εξαιρουμένων των διατάξεων του νόμου που τυχόν θα το υποχρεώσουν να τα μεταβιβάσει προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Επισκέπτες / χρήστες του ιστότοπου gasgroup-kiritsis.gr που είναι ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Σε αντίθετη περίπτωση, μόλις ο ιστότοπος λάβει γνώση της χρήσης του ανηλίκου επισκέπτη / χρήστη χωρίς την συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του θα διαγράφει τα στοιχεία του και θα εμποδίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες / υπηρεσίες που απαιτούν εγγραφή.
Το gasgroup-kiritsis.gr μπορεί να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες / χρήστες για λόγους στατιστικούς, εμπορικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Διοχέτευση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων
Η ατομική επιχείρηση δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του gasgroup-kiritsis.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το gasgroup-kiritsis.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :
– Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα: Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το gasgroup-kiritsis.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών / μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το gasgroup-kiritsis.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του gasgroup-kiritsis.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το gasgroup-kiritsis.gr.
– Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.